حداکثر تعداد دوره‌ها: 1
حداکثر تعداد فراگیران هر دوره: 50
حداکثر مدت زمانی طرح (ماه): 6
قیمت بدون احتساب زیر دامنه:
توجه کنید که مبلغ پرداخت شده امکان بازگشت ندارد.