حداکثر فضای مورد نیاز (GB): 1
حداکثر تعداد فراگیران هر دوره: 20
حداکثر مدت زمانی طرح (ماه): 6
قیمت بدون احتساب زیر دامنه: