حداکثر فضای مورد نیاز (GB): 2
حداکثر تعداد فراگیران هر دوره: 100
حداکثر مدت زمانی طرح (ماه): 12
قیمت بدون احتساب زیر دامنه: